Tài nguyên

KẾ HOẠCH TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 – 2015

PHÒNG GD&ĐT CHỢ ĐỒN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THTT BẰNG LŨNG                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH-THTTBL Bằng Lũng, ngày 28 tháng 9 năm 2014 KẾ HOẠCH NHIỆM…