Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5A Giáo viên chủ nhiệm : Hoàng Thị Luyên Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4A Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Kim Anh Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3A Giáo viên chủ nhiệm: Hà Thị Hường Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu `Sáng

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2A Giáo viên chủ nhiệm: Hà Thị Bích Ngọc Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1A Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hạ Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng