Văn bản pháp quy

Quy chế Văn hóa nhà trường

PHÒNG GD&ĐT CHỢ ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN BẰNG LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 27/QĐ-THTTBL Bằng Lũng, ngày 14 tháng 10 năm 2016     QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế…

Quy chế làm việc trong nhà trường

PHÒNG GD&ĐT CHỢ ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN BẰNG LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 28/QĐ-THTTBL Bằng Lũng, ngày 14 tháng 10 năm 2016     QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế…

Quy chế dân chủ trong nhà trường

PHÒNG GD&ĐT CHỢ ĐỒN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN BẰNG LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 26 /QĐ-THTTBL Bằng Lũng, ngày 14 tháng 10 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành…